چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان CEFR چیست؟

چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان CEFR چیست؟

چارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان CEFR چیست؟   

این استاندارد بین المللی برای توصیف و مقایسه توانایی زبان در هر زبانی است، در واقع توانایی زبان زبان آموزان را در سطوح مختلف توصیف می کند. از قبل از A1 برای مبتدیان تا C2 برای کسانی که به یک زبان مهارت دارند.  CEFR از یک رویکرد ارتباطی با مجموعه ای از عبارات Can Do در هر سطح استفاده می کند.

آزمون‌های صلاحیت زبان انگلیسی کمبریج و مواد آموزشی با سطوح CEFR مرتبط هستند به طوری که آنها در هر مرحله از سفر یادگیری فراگیر نشانه ای دقیق از سطح هر فراگیر را ارائه می دهند.

این امر باعث می شود هر کسی که در یادگیری، آموزش و ارزیابی زبان فعالیت می کند، به راحتی سطح زبان انگلیسی یک زبان آموز خاص را ببیند. همچنین به این معنی است که مؤسسات آموزشی و کارفرمایان به راحتی می توانند مدارک تحصیلی ما را با سایر آزمون ها مقایسه کنند یا سطح زبانی را تعیین کنند که آرزو دارند دانش آموزان یا کارفرمایان خود به آن برسند و پیشرفت را دنبال کنند.