دوره فن ترجمه

زبان های خارجی

دوره جامع فن ترجمه

درکِ متن‌های انگلیسی، ترجمة متونِ عمومی و تخصصی، و نوشتن (رایتینگ) اصولی و آکادمیک به زبان انگلیسی از مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان رشته‌های مختلف است.

اهداف این دورة آموزشی:

۱- توانایی کامل در درکِ متن‌های انگلیسی و ترجمۀ دقیق و  ویراستة متون عمومی و تخصصی

۲-  تسلط بر گرامر پیشرفتۀ زبان انگلیسی

۳- آشنایی کامل با  نوشتن (رایتینگ) آکادمیک به زبان انگلیسی (تسلط بر نوشتن جملات پیچیده، مرکب، و پیچیده-مرکب انگلیسی)

دورۀ فن ترجمة زبان انگلیسی با رویکرد زبان‌شناختی مسیری آسان برای  دست‌یابی به این اهداف است.

جزئیات سرفصل :

جلسه

مبحث

اول

حروف تعریف، صفات اشاره، کمیت نماهای ساده  (معرفی و شیوه ترجمه)

دوم

ادامه کمیت نماهای ساده، کمیت‌نماهای مرکب (معرفی و شیوه ترجمه)

سوم

ادامه کمیت نماهای مرکب، اعداد، صفات (معرفی و شیوه ترجمه)

چهارم

ادامه صفت، اسم توصیف‌گر، بدل (معرفی، بیان ساختار و شیوه ترجمه)

پنجم

گروه حرف اضافه‌ای، گروه مصدری، گروه فعلی (معرفی و شیوه ترجمه)

ششم

بند موصولی، گروه قیدی (معرفی و شیوه ترجمه)

هفتم

ادامه گروه قیدی (معرفی و شیوه ترجمه «بند وابسته»)

هشتم

گروه وصفی، حروف ربط، قیدهای ربط (معرفی و شیوه ترجمه)

نهم

ادامه قیدهای ربط، در باره حرف اضافه of (معرفی و شیوه ترجمه)

دهم

جانشینان گروه اسمی (معرفی و شیوه ترجمه ضمایر، تخصیص‌گرها، صفات، بند موصولی)

یازدهم

ادامه جانشینان گروه اسمی (معرفی و شیوه ترجمه گروه شبه فعلی)

دوازدهم

جانشینان گروه فعلی، انواع گشتارهای حذف (معرفی گشتار حذف  1 و شیوه ترجمه آن)

سیزدهم

ادامه گشتارهای حذف (معرفی گشتار حذف 2 و شیوه ترجمه آن)

چهاردهم

ادامه گشتارهای حذف (معرفی گشتارهای حذف‌ 3، 4 و 5 و شیوه ترجمه آنها)

پانزدهم

ادامه گشتارهای حذف (معرفی گشتارهای حذف 6 ،7و 8 و 9 و شیوه ترجمه آنها)

شانزدهم

معرفی گشتارهای انتقال، گشنتارهای اضافه، حروف اضافه قبل از ضمایر موصولی which و whom  و شیوه ترجمه آنها

هفدهم

as و ترکیبات آن (معرفی، ساختار و شیوه ترجمه)

هجدهم

معادل فارسی چند فعل کمکی، جملات پرسشی و امری (ساختار و شیوه ترجمه)

نوزدهم

زمان‌های 16 گانه (ساختار، کاربرد و شیوه ترجمه -بخش اول)

بیستم

زمان‌های 16 گانه (ساختار، کاربرد و شیوه ترجمه -بخش دوم)لیست کلاس های دسته بندی دوره فن ترجمه مرکز زبان های خارجی
دوره فشرده فن ترجمه-(آنلاین)
دکتر فائزه برزگر تبریزی
شروع دوره:
1403/04/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:30 الی 19:15
هزینه: 3,500,000 تومان
دوره فشرده فن ترجمه
مریم حیدرزاده
شروع دوره:
1403/04/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه: 3,500,000 تومان