جستجو در کلاس‌ها

زبان انگلیسی(EK9)-(ترم نه کودکان)-کدA
ستاره سادات وارث
شروع دوره:
1403/01/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:45 الی 18:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان
دوره فشرده فن ترجمه-(آنلاین)
دکتر فائزه برزگر تبریزی
شروع دوره:
1403/01/26
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
18:00 الی 19:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,950,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F1)-(ترم یک بزرگسالان)کدD
معصومه هدایتی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
زبان انگلیسی(ET4)-(ترم چهار نوجوانان) کدA
ستاره سادات وارث
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان
زبان انگلیسی(ET4)-(ترم چهار نوجوانان) کدB
نساء گل محمدی ظهوری
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
13:00 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 950,000 تومان
دوره زبان انگليسی(F2)-(ترم دو بزرگسالان)-کدC
پگاه ابراهیم کرمانی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E2)-(ترم چهار بزرگسالان)-کدC
فرشته سلمانی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E3)-(ترم پنج بزرگسالان)-کدC
شهناز نصرتی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:45
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدB
سهیلا بلغانی
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(E4)-(ترم شش بزرگسالان)-کدC
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدC
سیده مینا شاکریان
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:30 الی 12:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان
دوره زبان انگليسی(PI1)-(ترم هفت بزرگسالان)-کدD
مهدی شیرجنگ
شروع دوره:
1403/01/30
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
12:30 الی 16:15
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان