تقویم آموزشی سال 99

تقویم آموزشی سال 99- حضوری و غیرحضوری (آنلاین)

مرکز زبان های خارجی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ پایان

تاریخ شروع

ترم

شنبه 1399/03/31 شنبه 1399/02/13 بهار (آنلاین
دوشنبه 1399/06/31 شنبه 1399/04/07 تابستان
یکشنبه 1399/09/30 شنبه 1399/07/12 پاییز
چهارشنبه 1399/12/20 شنبه 1399/10/06 زمستان
***زمان تعیین سطح و ثبت نام یک ماه قبل از تاریخ شروع ترم ها خواهد بود***